Registracija
Lip
26

20. Međunarodni rukometni turnir - Makarska 2017.

RUKOMET

Sudionici

Ponedjeljak, 26.06.2017 09:00 Početak

Petak, 30.06.2017 22:00 Završetak

POVEZNICE ZA KATEGORIJE / 


DJEVOJKE / GIRLS 

2000/01

 2002/03
2004/05

2005/06

DJEČACI / BOYS
2000/012002/03
2004/05

2005/06

Dragi sudionici Makarske 2017

Kao partner 20. međunarodnog turnira Makarska 2017 hummel Hrvatska želi vam dobrodošlicu, puno zabave i sportskog uspjeha. Jako smo ponosni što je i ekipa hummel Hrvatska po prvi put sudionik velikog turnira. Nadamo se da će vaša djeca i vi imati najbolji moguči provod.

Naravno, dobrodošli ste posjetiti našu hummel MOBILNU trgovinu odmah ispod rukometnh terena na travi u Gradskom sportskom centru. Pripremili smo MEGA PONUDU s odličniim POPUSTIMA na odabrane hummel modele. Ljubazno vas molimo da pošaljete ove informacije i svojim igračima/igračicama

Nadalje, za svakog voditelja ekipe ili trenera koji će dovesti svoj tim u posjetu naše trgovine pripremili smo mali dar. Kontaktirajte naš STAFF.

Veselimo se susretu u sljedećem tjednu. DOBRODOŠLI.

 

Dear participants of Makarska 2017

As al partner of Makarska 2017 hummel Croatia would to welcome you and wish you a lot of fun and sport success at the 20th youth handball tournament which we are very proud to participate for the 1st time. We hope that your kids and you will have the very best time.

Naturally you are welcome to visit our hummel MOBILE shop just below the grass playing courts area in Gradski sportski centar. We have prepared FANTASTIC SALES OFFER with many DISCOUNTS on selected hummel styles, so we kindly ask you to FORWARD this info to your players. 

Furthermore, for each teamleader who will bring the team to our shop we have prepared a small gift. Please contact our stuff at the cashier.

We are looking forward to meet you next week. Welcome.

Sincerely yours,

Croatia hummel teamPRAVILA I PROPOZICIJE “MAKARSKA 2017.” /  RULES AND REGULATIONS “MAKARSKA 2017.”

 

1. DOBNE KATEGORIJE

Na turniru «MAKARSKA 2017» nastupaju rukometaši i rukometašice u sljedećim dobnim kategorijama: 2000./01;,2002./03; 2004. i 2005./06.


2. PRAVO NASTUPA 

a) Identitet igrača/igračice utvrđuje se isključivo na temelju valjane identifikacijske isprave (KLUPSKA ISKAZNICA - PUTOVNICA – OSOBNA KARTA). Klubovi su dužni pridržavati se gornje odredbe, u suprotnom neće moći nastupiti na utakmici. Za provjeru identiteta prije početka turnira zadužena je isključivo Natjecateljska komisija, a provjera će se vršiti i slučajnim odabirom tijekom trajanja turnira od strane članova NK, ili ciljano, u slučaju žalbe jednog od klubova.

b) Za klub pravo nastupa imaju igrači(ce) iz drugog kluba (domaćeg/inozemnog) - maksimalno dva (2).

c) U slučaju utvrđenog identiteta igrača – igračice koji nisu zbog dobne granice imali pravo nastupa, klub će izgubiti utakmicu službenim rezultatom 0:10, u ponovljenom slučaju bit će diskvalificiran s turnira, uz suspenziju organizatora tri (3) godine zabrane sudjelovanja. Protiv igrača i kluba u tom slučaju se postupa prema Disciplinskom i Stegovnom propisniku HRS-a, a o svemu službeno upoznaje matični savez suspendiranog kluba.

 

3. VRIJEME TRAJANJA UTAKMICA

a) Utakmice u kategorijama 2000/01. i 2002./03. (MUŠKI I ŽENE) igraju se 2 x 20 minuta, s 5 minuta odmora.

b) Utakmice u kategorijama 2004. i 2005./06. (DJEČACI I DJEVOJČICE) igraju se 2 x 15 minuta, s 5 minute odmora.

c) Time – aut se koristi samo u završnim utakmicama za 1./2. i  3./4. mjesto, po jedan(1) u svakom poluvremenu, u trajanju od 1 minute.

d) Početni udarac izvodi prvo-imenovana ekipa u zapisniku utakmice. Prvo-imenovana ekipa zauzima klupu s lijeve strane zapisničkog stola.

e) Ekipe u poluvremenu NE MIJENJAJU strane igrališta. 

f) Isključenja za sve kategorije u trajanju od 1 minute.

 

LOPTA

a) Igra se službenom loptom organizatora, ili loptom prvo imenovane ekipe, a veličina je određena kako slijedi:

MUŠKI I ŽENE 2000./01. - veličina 2;

MUŠKI I ŽENE 2002./03. - veličina 1;

MUŠKI i ŽENE 2004.- veličina 1.

MUŠKI I ŽENE 2005./06. - veličina 0.

 

VOĐENJE ZAPISNIKA UTAKMICA

Zapisnik utakmice prilagođen je turnirskom načinu igranja s velikim brojem utakmica. U zapisnik se unose podaci (ime i prezime) igrača/igračica, golovi i disciplinske kazne. Po završetku utakmice zapisnik potpisuju predstavnici ekipa i prvo imenovani sudac.

 

Određivanje plasmana u skupinama vrši se na temelju:

a)  ukupnog broja osvojenih bodova

b) međusobnog susreta zainteresiranih ekipa

c) bolje ukupne gol razlike

d) više postignutih golova u ukupnoj tablici

e) ždrijeba

U utakmicama za konačan plasman, u slučaju neodlučnog rezultata, odmah se izvode sedmerci, po tri (3) naizmjenično, sve do konačnog pobjednika.

 

5. KAZNE Igrač/ica isključen/a izravnim crvenim kartonom nema pravo nastupa u sljedećoj utakmici.

 

6. ŽALBA na utakmicu (ne odnosi se na suđenje) podnosi se u pisanom obliku najkasnije 30 minuta nakon završetka utakmice Natjecateljskoj komisiji, uz plaćenu pristojbu u protuvrijednosti 50 eura. O žalbi odlučuje Natjecateljsko povjerenstvo Turnira.

 

7. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Sudionici turnira igraju na vlastitu odgovornost. U slučaju težih ozljeda i troškova bolničkog liječenja sudionici turnira sami snose troškove. Organizator osigurava cjelodnevnu zdravstvenu službu na igralištima.

 

8. SANKCIJE Sve ostalo tumači se propisima HRS-a, a  u slučaju disciplinskih sankcija izrečenih od strane sudaca, nadzornika i voditelja natjecanja, igrači, treneri i klubovi podliježu Disciplinskom pravilniku HRS-a, a službeno se upoznaju i matični savez klubova iz inozemstva.

 

1. CATEGORIES In the "MAKARSKA 2017" tournament, handball players boys and girls, appear in the following age categories: 2000/01 ,2002/03; 2004 and 2005/06.

2. THE RIGHT TO COMPLETE

A) Identity of players / players shall be determined solely on the basis of a valid identification document (TEAM REGISTRATION – PASSPORT- PERSONAL CARD). Clubs are obliged to abide by the above provisions, otherwise they will not be able to compete in the match. For identity verification before the start of the tournament, only the Competition Committee is responsible and the check will be done by random selection during the course of the tournament by NK members, or targeted, in the case of appeal from one of the clubs.

B) For the club the right to play has players from another club (domestic / foreign) - maximum two (2).

C) In case of identified player identity - players who are not due to age limit have the right to perform, the club will lose the match with an official score of 0:10, in a repeated case it will be disqualified from the tournament, with the organizer suspended for three (3) year ban on participation. In this case, the player and the club are treated according to the Disciplinary and Disciplinary Code of the HRS and officially acquaints them with the parent association of the suspended club.

3. DURATION TIME

A) Matches in categories 2000/01. And 2002/03. (men and woman) play 2 x 20 minutes, with 5 minutes of rest.

B) Matches in categories 2004 and 2005/06. (children and girls) play 2 x 15 minutes, with 5 minutes of rest.

C) Time-use is only used in finals for 1./2. And 3./4. Place, one (1) in each half, for 1 minute.

D) The first kick is played by the first team in the match record. The first team takes the bench on the left side of the board. E) The half-time teams DO NOT SHIFT the side of the field. F) Exclusions for all categories of 1 minute duration.

BALL

A) The game is played with the official ball of the organizer, or the ball is the first team named and the size is determined as follows:

MEN AND WOMAN  2000/01. - size 2;

MEN AND WOMEN 2002/03. - size 1;

MEN AND WOMAN  2004- Size 1.

MEN AND WOMAN 2005/06. - Size 0.

 

PUTTING THE APPLICATION LETTER

Match log is adapted to the tournament mode of playing with a large number of matches. The record includes information (name and surname) of players / players, goals and disciplinary penalties. Upon completion of the game, the minutes are signed by team representatives and the first appointed referee.

 

Determination of placements in groups is based on:

A) the total number of points scored

B) mutual interaction of interested teams

C) Better overall goal difference

D) more goals scored in the overall table

E) a draw In the matches for the final placement, in the case of an undefeated result, seven players, three (3) alternately, up to the final winner will be drawn immediately.

 

5. PUNISHMENT

A player who is deactivated by a direct red card has no right to play in the next match.

 

6. APPEAL ON THE MATCH

(not applicable to the referees) shall be filed in writing at least 30 minutes after the end of the competition, with a fee of 50 euros. The Competitors' Committee of the Tournament decides on the appeal.

 

7. HEALTH INSURANCE Tournament participants are at their own risk. In case of more serious injuries and costs of hospital treatment, the participants of the tournament will bear the costs themselves. The organizer provides full-time health care at the playgrounds.

8. SANCTIONS All other terms are interpreted by HRS regulations, and in the case of disciplinary sanctions issued by judges, supervisors and contestants, players, coaches and clubs are subject to the Disciplinary Rule of the HRS, and are officially introduced by the parent association of clubs from abroad.


Partneri turnira:


Xennon car rental


Bounty restaurant

Apfel

Cvjecarna StrelicijaSponzori

Sljedeće najave